«Діндер терроризмге қарсы» атты халықаралық конференциясына қатысушыларға

Қазақстан Республикасының Президенті
Астана, Ақорда

«Діндер терроризмге қарсы» атты халықаралық конференциясына қатысушыларға.

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

«Діндер терроризмге қарсы» атты халықаралық конференцияға қатысушыларға шын жүректен сәлем жолдаймын!

Бүгінде терроризм қатері халықаралық қауіпсіздік туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертті. Терроризм шекара талғамайды, бай және кедей ел деп бөлмейді. Осынау қауіпке тойтарыс беретін бірегей әрі жалпыға ортақ шешім әзіргѐ жоқ. Сондықтан бұл жаһандық індетке лайықты қарсы тұру жолында бірлескен күш-жігерімізді еселей түсуіміз қажет.

Терроризм идеяларын жою үшін бір кісідей жұмылу, саяси қайраткерлердің, діни жетекшілердің, қоғамдық пікір көшбасшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының ағартушылық бағыттағы кең ауқымды жұмысын жүргізу аса маңызды.

Мен Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының отырысында терроризм мен экстремизмге қарсы тұра алатын бірыңғай әлемдік желі құруды, сондай-ақ осы саладағы̀ халықаралық құқықтық базаны жетілдіруді ұсындым. «Әлем. ХХІ ғасыр» атты манифесімде барша адамзатты жаһандық қауіпсіздік пен тұрақтылықты̀ сақтауға шақырдым. Бұл ретте түрлі конфессиялар, діндер, мәдениеттер мен өркениеттер өкілдері арасындағы өзара түсіністіктің маңызы айрықша.

«Діндер терроризмге қарсы» атты халықаралық конференция Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі ая̀сында сәтті өтіп жүрген саяси және дінѝ қайраткерлер сұхбатының бірегей форматын дамытуға айрықша серпін береді. Осы форумның Астанада өтуінің өзіндік мәні бар. Жүзден астам этнос өкілдері тұратын Қазақстан халқы «әралуандық арқылы бірлік» қағидатын ұстанады. Бұл біздің халқымызға сан түрлі қиындықтарды еңсеру, әлеуметтік-экономикалық даму жолында зор жетістіктерге жету үшін күш-қуат берді.

Бүгінгі басқосу мәдениеттер мен діндер сұхбаты тәжірибесін байыта түсетінінѐ және сіздердің тараптарыңыздан терроризмге қарсы іс-қимыл барысындағы діннің рөлін арттыруға бағытталған тың идеялар ұсынылатынына сенімдімін.

Конференцияға қатысушыларға нәтижелі және жемісті жұмыс тілеймін!

Нұрсұлтан Назарбаев


ЗАЯВЛЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕЛИГИИ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА»

(31 мая 2016 г., Астана)

Мы, участники международной конференции «Религии против терроризма», собравшей религиозных представителей и парламентариев со всего мира,

отмечая возрастающие значение и роль межрелигиозного диалога, международного сотрудничества, политической и межпарламентской дипломатии в обеспечении духовных и правовых основ глобального мира и безопасности, укреплении общечеловеческого единства и действенности гуманистических принципов и общерелигиозных ценностей и прав, заявляем следующее:

 1. Решительно осуждаем терроризм и насильственный экстремизм во всех их формах и проявлениях как одну из самых опасных и серьезных угроз единой религиозной духовности, международной безопасности и процветанию человечества.
 2. Мы потрясены жестокими террористическими актами в различных регионах мира, которые повлекли за собой гибель огромного числа невинных людей, нарушили права и свободы человека и стали трагедией для целых наций и государств.
 3. Со скорбью воспринимаем страдания религиозных общин в некоторых регионах мира. Сотни тысяч мирных жителей покидают свои дома, террористы дерзают нападать на почитаемых религиозных лидеров. Огромный урон нанесен древним религиозным памятникам и святыням.
 4.  Мы подчеркиваем важность принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о запрете диффамации религий и их символов, вновь подчеркнув принципы толерантности, мирного сосуществования и межрелигиозного диалога.
 5. Глубоко обеспокоены тем, что международный терроризм, прикрываясь религиозными лозунгами, попирает права и свободы человека, наносит серьезный урон религиозному и всему культурному и духовному наследию человечества, подрывает авторитет и угрожает межконфессиональной гармонии.
 6. Считаем, что идеология экстремизма и терроризма противоречит гуманистической природе религий, и категорически осуждаем любые попытки террористов радикализировать конфессионально-доктринальные воззрения верующих, что наносит непоправимый ущерб духовному единению и взаимообогащению народов, угрожает стабильности и международной безопасности.
 7. Признавая, что государства должны принимать меры для защиты всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, от террористических актов, подчеркиваем важность поощрения и защиты прав человека и основных свобод в контексте борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом.
 8. Выражая особую тревогу по поводу того, что молодежь становится наиболее уязвимой к влиянию экстремистской идеологии, призываем страны удвоить усилия, направленные на привлечение и расширение прав и возможностей молодежи для предотвращения радикализации, терроризма и насильственного экстремизма.
 9. Особо отмечаем роль женщин и семьи в воспитании молодежи в контексте борьбы с экстремистской идеологией.
 10. Подчеркиваем важность обеспечения адекватного религиозного образования населения и необходимость специальной подготовки религиозных лидеров, чтобы эффективно противостоять распространению экстремистской и террористической идеологии.
 11. Приветствуем резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2250 и 1325, которые подчеркивают важность участия женщин и молодежи в процессе принятия решений на разных политических уровнях.
 12. Верим, что терроризм и насильственный экстремизм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо расой, этническим происхождением, национальностью или религией.
 13. Побуждаем удвоить усилия по донесению истинных смыслов и ценностей религий до религиозных общин и всех людей, в целях предотвращения их неправильного восприятия и толкования.
 14. Убеждены, что человечество может дать отпор этой глобальной угрозе посредством укрепления диалога и углубления взаимопонимания между культурами и религиями, а также при помощи объединённых ассоциаций по борьбе с терроризмом.
 15. Выражаем поддержку всем религиям, их лидерам, а также другим деятелям в их благородной миссии по противостоянию насилию и урегулированию конфликтов, а также по продвижению общечеловеческих ценностей, прав человека, уважения и взаимопонимания между общинами.
 16. В этом контексте приветствуем встречу Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая продемонстрировала готовность религиозных лидеров отложить разногласия и прийти к диалогу во имя мира. Поддерживаем призыв глав двух крупнейших Церквей к совместной и ответственной общемировой борьбе с терроризмом. Также отмечаем большое значение встречи Папы Франциска с верховным имамом исламского университета Аль-Азхар Ахмедом Эль-Тайебом с целью налаживания диалога между религиозными общинами.
 17. Подтверждаем важность вовлечения лидеров общин и гражданского общества в борьбу с терроризмом и верим, что правительства могут добиться больших результатов с их участием.
 18. Учитывая значительную роль парламентариев в противодействии терроризму и насильственному экстремизму, считаем, что международное право и национальные законодательства должны стать эффективным средством противодействия и предупреждения терроризма. Мы отмечаем важную роль парламентариев и их взаимодействие с религиозными деятелями в принятии законодательных норм, способствующих развитию толерантности.
 19. Выражаем нашу общую волю к неудержимой борьбе с теми, кто создает, финансирует, вооружает террористические организации в своих интересах.
 20. Мы подчеркиваем необходимость усилий по устранению причин терроризма, включая нищету, голод, безработицу, нестабильность, конфликты.
 21. Выступаем против любых попыток использования средств массовой информации для пропаганды насилия, разжигания конфликтов, в том числе на религиозной почве. Считаем, что средства массовой информации должны осознавать и нести большую ответственность за стиль и содержание освещаемых ими тем.
 22. Выражаем поддержку дальнейшему продвижению Глобальной контртеррористической стратегии ООН и призываем государства приложить усилия для ее дальнейшей практической реализации и нахождения консенсуса по выработке международной дефиниции терроризма.
 23. Приветствуем итоги инициированного Казахстаном Диалога высокого уровня Организации Объединенных Наций «Религии за мир», состоявшегося 6 мая 2016 года в Нью-Йорке под эгидой Председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в целях имплементации Плана действий по предотвращению насильственного экстремизма.
 24. Приветствуем инициативу Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о создании Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН и принятии всеобъемлющего документа ООН по борьбе с терроризмом в соответствии с положениями Глобальной контртеррористической стратегии и резолюций Совета Безопасности ООН.
 25. Призываем мировое сообщество поддержать Манифест Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», предлагающий глобальную стратегию согласованных и ответственных действий стран по уничтожению вируса войн и конфликтов.
 26. Выражаем особую обеспокоенность в связи с угрозой ядерного терроризма. Призываем мировое сообщество последовать примеру Казахстана, отказавшегося от обладания четвертым по величине ядерным арсеналом и закрывшего 25 лет назад Семипалатинский ядерный испытательный полигон, что стало важным вкладом в построение безопасного будущего всей планеты.
 27. Отмечаем особую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал органичной и действенной платформой глобального межрелигиозного диалога.
 28. Призываем все мировое сообщество объединить усилия по противостоянию терроризму и выражаем надежду на то, что конструктивный диалог парламентариев и религиозных деятелей найдет свое достойное продолжение.

ПРОТОКОЛ
ХV ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА
СЪЕЗДА ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ

1 июня 2016 года в г. Астана под председательством Руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарта ТОКАЕВА состоялось ХV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В заседании приняли участие:

Представители Ислама:

Мухиддин Афифи – Генеральный секретарь Академии Аль-Азхара;

Мункиз Махмуд Ас-Саккар – Советник Генерального секретаря Всемирной Исламской Лиги;

Абдулла ибн Фахд аль-Лхидан – советник Министра по делам ислама, вакуфов и призыва Королевства Саудовской Аравии;

Гахрамон Сулеймани – Заместитель Председателя Организации по культуре и исламским связям Исламской Республики Иран;

Мухаммад Зия-Уль-Хак – Генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада.

Представители Христианства:

Халед Акаше – заведующий Отделом по связям с исламом Папского Совета по межрелигиозному диалогу Святого Престола;

Григориос Йоннидис – Викарий Греческой Православной Церкви Митрополии Франции, представитель Святейшего Архиепископа Константинополя – Нового Рима и Вселенского Патриарха;

Маркос Оганесян – Глава Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви, епископ;

Ричард Аткинсон – Представитель Англиканской церкви, епископ Бэдфорда;

Юрий Новгородов – Представитель Всемирной лютеранской федерации, епископ Евангелическо-лютеранской церкви в Казахстане;

Димитрий Сафонов – секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России, священник.

Представители Иудаизма:

Шахар Рахмани – представитель Главного ашкеназского раввина Израиля, раввин.

Представители Буддизма:

Фаллоп Тайиари – Генеральный секретарь Всемирного сообщества буддистов;

Цзюэ Син – Заместитель Председателя Ассоциации буддистов Китая, вице-президент Института буддистов;

Хамба Лама Хунхур Бьямбажав – Глава монастыря Гандан Тэгчэнлин Буддистского Центра Монголии;

Янг Ки Хун – Постоянный представитель Ордена «Чогечон» Корейского буддизма в Центральной Азии.

Представитель Даосизма:

Цзи Хунчжун – Заместитель Председателя Всекитайской Ассоциации даосистов.

Представитель Индуизма 

Кала Дханаджей Ачария – Директор Центра индийской культуры «Сомайя Бхаратия Санскрити Питам».

Представитель международной организации:

Мэтью Ходс – Директор Альянса Цивилизаций ООН.

Представители религиозных объединений в Казахстане:

Ержан Маямеров – Верховный муфтий, Председатель Духовного управления мусульман Казахстана;

Александр – Глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, Митрополит Астанайский и Казахстанский;

Томаш Пэта – Архиепископ, Митрополит Архиепархии Святой Марии
г. Астана, Председатель Конференции католических епископов Казахстана;

Борис Манойленко – представитель Главного раввина Республики Казахстан.

Представитель Республики Казахстан:

Марат Азильханов – Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан, Уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В ходе ХV заседания Секретариата Съезда утверждена следующая Повестка дня:

 1. Обмен мнениями по следующим вопросам:
 2. Обмен мнениями по итогам V Съезда лидеров мировых и традиционных религий и XIV заседания Секретариата Съезда.
  1. О присуждении Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог;
  2. О награждении Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий;
  3. О создании Музея мира и согласия.
 3. Обсуждение предложений по тематике и повестке дня VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
 4. Определение даты и места проведения XVI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
 5. Принятие Протокола XV заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

С учетом предложений участников ХV заседания Секретариата Съезда были приняты следующие решения:

 1. Принять к сведению предложения участников заседания по итогам V Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
 2. Одобрить концептуальные положения:
  1. об Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог;
  2. о Почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий;
  3. о Музее мира и согласия.
 3. В качестве главной темы VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий определить «Религиозные лидеры за безопасный мир». Темами секционных заседаний VI Съезда определить:
  1. «Манифест «Мир. XXI век» как концепция глобальной безопасности»;
  2. «Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества»;
  3. «Религия и глобализация: вызовы и ответы»;
  4. «Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма».
 4. Провести следующее XVI заседание Секретариата Съезда 9 августа 2017 года в г. Астана (Республика Казахстан).
 5. Проинформировать членов Совета религиозных лидеров о принятых решениях.